Home

Tarieven

Contact

Steunmaatregelen ondernemers coronacrisis

31 maart 2020
 

Een samenvatting van de drie belangrijkste steunmaatregelen voor ondernemers

♦ Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% voor een aaneengesloten periode van 3 maanden met startdatum 1 maart, 1 april of 1 mei. De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies in de betreffende periode in vergelijking met de gemiddelde kwartaalomzet in 2019. De omzetdaling moet tenminste 20% bedragen.

De regeling staat alleen open voor de loonkosten van werknemers die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (ww, wia, zw). De loonkosten  van een DGA bijvoorbeeld die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, komen niet voor vergoeding in aanmerking. De DGA kan mogelijk wel een beroep doen op de overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo), die een stuk kariger is (aanvulling van het inkomen tot het sociaal minimum).

Aanvragen moeten worden ingediend bij het UWV. Men verwacht dat de digitale toegang tot de aanvraagprocedure vanaf 6 april operationeel is.

Meer informatie is te vinden op de site van Rijksoverheid en de KvK.

♦ Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo)

Een aanvulling op het inkomen van de zelfstandige tot het sociaal minimum voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020  en/of een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen 2% rente.

Hieronder meer info.

♦ Temoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Eenmalig een belastingvrije gift van € 4.000 als tegemoetkoming voor ondernemers die direct getroffen zijn door de gezondheidsmaatregelen van de overheid. Deze tegemoetkoming staat open voor ondernemers in specifieke sectoren zoals de horeca. De lijst met sectoren (onderhevig aan uitbreidingen) en het aanvraagformulier is te vinden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

Inkomensondersteuning zelfstandig ondernemers

28 maart 2020

Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo).

Deze overbruggingsregeling is gebaseerd op het bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en staat open voor ondernemers met en zonder personeel en dga’s die voldoen aan de voorwaarden.

Het doel van de regeling is tweeledig: allereerst om te voorzien in het levensonderhoud van zelfstandigen wanneer het inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt, en ten tweede om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Wat kan worden aangevraagd:

  • een aanvulling op het inkomen van de zelfstandige tot het sociaal minimum voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.  
  • en/of een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen 2% rente.

De aanvraag kan tot en met 31 mei 2020 met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 worden ingediend.

Belangrijke voorwaarde voor toekenning: de ondernemer moet voldoen aan het urencriterium (minimaal 1225 op jaarbasis of gemiddeld ongeveer 24 uur in de week wanneer de onderneming minder dan een jaar bestaat).

Verruiming ten opzichte van de bestaande Bbz:

  • Geen toets levensvatbaarheid onderneming
  • Er wordt niet gekeken naar vermogen en/ of inkomsten partner
  • Versnelde afhandeling (4 weken).

Omdat vanwege de eenvoud en snelheid van afhandeling niet wordt getoetst op vermogen en inkomsten partner, wordt er een moreel appel gedaan op ondernemers om alleen gebruik te maken van deze overbruggingsregeling als dat echt nodig is.

Het volledige kader van deze regeling is te vinden in de Kamerbrief d.d. 27 maart 2020. De regeling moet nog worden vervat in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), gemeentes kunnen alvast op voorschot toekennen.

Er is een digitale beslisboom beschikbaar waarbij je een indicatie krijgt of je in aanmerking komt voor deze regeling. Die check is te vinden op de site van het ministerie van SZW.

Men is tevens bezig om standaardformulieren te ontwikkelen voor deze tijdelijke regeling. Op dit moment kunnen ondernemers al wel een aanvraag indienen bij de gemeente, maar waarschijnlijk wordt nu meer informatie opgevraagd (op basis van de Bbz) dan voor de beoordeling van de tijdelijke regeling nodig is. Volgens de kamerbrief zullen de nieuwe formulieren begin april beschikbaar zijn.

Meer informatie kun je vinden op de site van de Rijksoverheid en de Kamer van Koophandel.


 

Welkom bij AB-ZZP, adviesbureau voor zzp’ers!

Als adviesbureau helpen we je zoveel mogelijk zelf te doen met betrekking tot de boekhouding en belastingaangiften. De begeleiding wordt uiteraard afgestemd op de behoefte. In het geval van de boekhouding en de belastingaangiften bijvoorbeeld jaarlijks (bij de aangifte inkomstenbelasting/ suppletie aangifte omzetbelasting), of bij elke aangifte omzetbelasting.

Daarnaast kunnen we in voorkomende gevallen achterstanden in de administratie wegwerken, bezwaarschriften opstellen en contact leggen met incassobureaus, de belastingdienst of andere instellingen of bedrijven waar problemen mee zijn.

 

 

Anine van der Ree
Fiscaal Adviseur (FA)