Advies • Begeleiding • ZZP

AB-ZZP

Administratie • Belastingen

Steunmaatregelen coronacrisis

Op de website coronaregelingen.nl en op de website van de KvK vind je een overzicht van alle steunmaatregelen voor ondernemers in verband met de coronacrisis.

Hieronder beknopte informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), de Tegemoetkoming vaste lasten voor MKB (TVL) en de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) vanaf 1 oktober 2020.

Tevens aandacht voor de verantwoording van de aanvragen. Bovenstaande drie regelingen zijn gebaseerd op de winst uit onderneming (Tozo) of de omzet (TVL en NOW). Bij de aanvraag heb je een winst- of omzetverwachting afgegeven. De daadwerkelijk gerealiseerde winst of omzet weet je over het algemeen pas achteraf. De kans is dus groot dat de aanvraag niet helemaal klopt met de realisatie en dat je ofwel wat moet terugbetalen of dat je juist recht hebt op een hogere uitkering of vergoeding.

Tozo

De Tozo is gebaseerd op het bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en staat open voor ondernemers (met en zonder personeel) en dga’s die voldoen aan de voorwaarden.
Op grond van deze regeling wordt het (gezins)inkomen aangevuld tot het sociaal minimum en kan je een beperkt bedrag lenen voor bedrijfskapitaal. Belangrijke voorwaarde is dat je voldoet (of voldeed) aan het urencriterium.

Zelfstandig ondernemers kunnen vanaf 1 oktober 2020 Tozo 3 aanvragen. Aanvankelijk zou vanaf die datum een beperkte vermogenstoets worden ingevoerd. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is de vermogenstoets verschoven naar 1 april 2021.

Op de website krijgiktozo.nl vind je alle informatie rondom de Tozo, inclusief - heel belangrijk - uitleg over wat onder inkomen wordt verstaan en hoe je het netto inkomen voor de Tozo berekent.
Anders dan bij de belastingaangifte, moet je voor de Tozo per maand je netto inkomsten berekenen en doorgeven aan de gemeente.

Korte samenvatting ten aanzien van de inkomsten uit onderneming:
- De omzet en kosten reken je toe aan de maand waarin de werkzaamheden zijn verricht of de kosten zijn gemaakt.
- Bij indirecte kosten (bijvoorbeeld voor administratie, vakliteratuur, kosten website) vindt toerekening naar rato plaats.
- De winst uit onderneming van een bepaalde maand bestaat uit de aan die maand toegerekende omzet minus de directe kosten en naar rato toegerekende indirecte kosten.
- De winst uit onderneming mag je vervolgens verminderen met 18%. Dit is een forfaitair percentage aan belastingheffing.
- Winst minus 18% belastingheffing = netto inkomen uit onderneming.

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) vanaf Q4 2020

Vanaf 1 oktober 2020 kunnen ondernemers in bijna alle sectoren in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL2).

De tegemoetkoming bedraagt minimaal € 750, maximaal € 90.000 en maximaal 50% van de vaste lasten. De hoogte van de subsidie wordt als volgt berekend:

Subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%.

Voorwaarden:
- Omzetverlies van minimaal 30% in het 4e kwartaal van 2020 ten opzichte van de omzet in het 4e kwartaal van 2019.
- Minimaal 3000 euro aan vaste lasten in het 4e kwartaal van 2020. Hierbij gaat het niet om de werkelijke vaste lasten, maar om een percentage van de omzet. Dat percentage is per sector vastgesteld.

Verantwoording:
Na afloop van de subsidieperiode moet je de daadwerkelijk gerealiseerde omzet doorgeven. Heb je TVL ontvangen over de periode 1 juni 2020 – 30 september 2020? Dan moet je de werkelijke omzet voor 1 april 2021 doorgeven.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten. De NOW3 loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 en is verdeeld in drie subsidieblokken van 3 maanden.

Voorwaarden:
- Subsidieblok 1 oktober – 31 december 2020: minimaal 20% omzetverlies ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet 2019, vergoeding maximaal 80% van de loonsom van juni 2020 naar rato omzetdaling.
- Subsidieblok 1 januari – 31 maart 2021: minimaal 30% omzetverlies, vergoeding maximaal 70% van de loonsom naar rato omzetdaling.
- Subsidieblok 1 april – 30 juni 2021: minimaal 30% omzetverlies, vergoeding maximaal 60% van de loonsom naar rato omzetdaling.

Zie de website van de KvK voor meer informatie. Aanvragen kan bij het UWV.

Definitieve vaststelling:
Heb je over de eerste periode (maart-mei 2020) NOW subsidie ontvangen? Dan kun je bij het UWV vanaf 7 oktober 2020 een definitieve berekening aanvragen.

Alleen aanvraagformulier
Als je minder dan € 20.000 voorschot hebt ontvangen en de definitieve toekenning minder dan € 25.000 bedraagt. De definitieve berekening moet uiterlijk 23 maart 2021 worden aangevraagd. De definitieve aanvragen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door het UWV.

Inclusief verklaring van een derde (administratiekantoor, belastingadviseur e.d.)
Bij een voorschot tussen € 20.000 en € 100.000 of bij een definitieve toekenning tussen € 25.000 en € 125.000. De definitieve berekening moet uiterlijk 23 maart 2021 worden aangevraagd. De definitieve aanvragen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door het UWV.

Inclusief accountantsverklaring
Bij een voorschot van tenminste € 100.000 of definitieve toekenning van tenminste € 125.000. De definitieve berekening moet uiterlijk 29 juni 2021 worden aangevraagd.

Aandachtspunten voor de definitieve vaststelling:
- Is de omzet over de subsidieperiode correct vastgesteld (met inachtneming van onderhanden werk, gereed product, subsidies zoals de TVL, etc.)?
- Zijn de salarissen daadwerkelijk uitbetaald?